Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА
www.carhunters.bg

 

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Ви Ем Моторс“ ЕООД (наричано по-долу Дружество) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.carhunters.bg (наричан за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от „Ви Ем Моторс“ ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на heartyourposture.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

I. ПРЕАМБЮЛ – изброените по-долу понятия се използват в настоящите Общи условия със следния смисъл:

„Ви Ем Моторс“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1505 р-н Слатина, ж.к. РЕДУТА, бул./ул. УЛ. КАЙМАКЧАЛАН № 85, ЕИК: 206301603, осъществяващо дейност като търговски посредник, с основно направление на икономическата дейност – консултантски услуги. В контекста на настоящите Общи условия „Ви Ем Моторс“ ЕООД действа в качеството си на „Търговец”, т.е. юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договори с потребители като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

Координатите на „Ви Ем Моторс“ ЕООД са следните гр. София, п.к. 1505, р-н  Слатина, ж.к. РЕДУТА, бул./ул. УЛ. КАЙМАКЧАЛАН № 85, тел. +359 89 7208838, е-mail: info@carhunters.bg.

1.„Потребител“ – всички дееспособни физически (на/над 18 годишна възраст) и/или юридически лица, както и неперсонифицирани обединения, които достъпват Сайта www.carhunters.bg и се възползват от стоките и услугите, предлагани от „Ви Ем Моторс“ ЕООД, в това число и потребители, попадащи под закрилата на ЗЗП.

2.„Потребител, попадащ под закрилата на ЗЗП“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

3. „Регистриран потребител“ – потребител, който е направил регистрация на уебсайта на „Ви Ем Моторс“ ЕООД, съгласно установената процедура, даваща му право да заявява покупка на стоки от онлайн магазина на Дружеството.

4.„Уебсайт“/„Сайт“ – под това понятие се разбира уебсайта на „Ви Ем Моторс“ ЕООД, достъпен на следния уеб адрес: https://www.carhunters.bg

5.„Доставчик“/“Производител“ се нарича всяко юридическо лице, собственик на стоките, предлагани от Дружеството. „Доставчик“/“Производител“ е трето лице, в партньорство с Дружеството, съвместно ангажирано с изпращането на поръчаните стоки от Потребителя, до Потребителя.

6. „Опаковка“ са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на потребителите.

7. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

8. „Цена за единица мярка“ е крайната цена, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси за единица мярка от предлаганата стока.

9. „Стока“/“Услуга“ в контекста на настоящите Общи условия, това е всяка Стока и Услуга, намиращи се на Сайта carhunters.bg, включително и тези, Стоки и Услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Търговеца в резултат на сключен Договор за продажба от разстояние.

10. „Покана за покупка“ е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за осъществяване на търговско съобщение, характеристиките на стоките и тяхната цена и което дава възможност на Потребителя да направи покупка от разстояние.

11.„Количка“ – секция в Сайта www.carhunters.bg, която позволява на Потребителя да добавя Стоки и Услуги, които желае да закупи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка, Потребителят ще се възползва от услугата на Търговеца за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаването на търговски съобщения тип „Покана за покупка“.

12.„Поръчка – деклариране на волята на Потребителя, който заявява прякото си желание за закупуване на конкретни Стоки и Услуги, чрез сключване на Договор за продажба с Търговеца и предоставянето на лични данни, необходими за евентуалното сключване и изпълнение на Договора за продажба.

13. „Договор за продажба“ е сключеният от разстояние договор (чрез Средство за комуникация от разстояние – т.15 от настоящия раздел) между Търговеца и Потребителя за покупко-продажба на конкретна Стока или Услуга, харесана от Потребителя посредством Сайта carhunters.bg, неразделна част от който са настоящите Общи условия. Договорът за продажба е договор, по силата на който се нарежда прехвърляне или се задължава прехвърляне на собствеността на Стоки или Услуги от Търговеца на Потребителя или от Производителя на Потребителя, а Потребителят заплаща или се задължава да заплати Продажната цена за тях. В това число се включват и договорите, имащи за предмет едновременно Стоки и Услуги.

14. „Цифрово съдържание“ са данни, които са произведени и доставени в цифрова форма, като компютърни игри, антивирусни програми, апликации, филми, музика, текстове, електронни книги, вестници, списания, софтуерни или онлайн игри, база данни, интернет сайтове за залагания и други, независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, посредством материален носител или чрез всякакво друго средство.

15. „Средство за комуникация от разстояние“ е всяко средство, което без едновре-менното физическо присъствие на Търговеца и Потребителя/Клиента може да бъде използвано за сключване на Договор за продажба между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата и социалните мрежи, купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, SMS съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

16. „Общи условия“ – представлява настоящия документ, който е „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, който документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, даващ възможност изявлението да бъде възпроизвеждано.

17. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

18. „Предоставяне на лични данни“ са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

19. „Потребителско съдържание“ е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание, бази данни, софтуер или друг материал, който потребителят разполага на Сървър на Дружеството, с оглед то да бъде достъпно, чрез уебсайта на „Ви Ем Моторс“ ЕООД за всички останали потребители.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. С настоящите Общи условия се уреждат условията и редът за предоставяне на стоки и услуги, извършвани от „Ви Ем Моторс“ ЕООД, предлагани чрез сайта www.carhunters.bg при стриктно спазване от страна на Потребителя на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 2. „Ви Ем Моторс“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи възможността за предоставяне на стоки и услуги, в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.
 3. При извършване на промени в Общите условия, „Ви Ем Моторс“ ЕООД се задължава да публикува в сайта актуалния текст на измененията.
 4. Чрез приемането на тези Общи условия, Потребителят се съгласява да ги спазва в редакцията, публикувана на сайта на „Ви Ем Моторс“ ЕООД, към момента на приемането им.

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. На Потребителя е забранено копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание, достъпно на уебсайта www.carhunters.bg, в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на „Ви Ем Моторс“ ЕООД.
 2. Потребителят няма право да използва уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
 3. Цялото съдържание на сайта www.carhunters.bg включително текстова част, рисунки, графики, снимки, бази данни, дизайн, видео, марки, софтуерни програми, лого, слогани и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Ви Ем Моторс“ ЕООД и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали.
 4. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публично показване и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварително писмено съгласие на „Ви Ем Моторс“ ЕООД, на неговите клиенти, партньори или на потребителите, предоставили за публикуване съответните материали, е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.
 5. С разполагането на всякакъв материал, който може да се определи като „потребителско съдържание“ на сайта, Потребителят предоставя на „Ви Ем Моторс“ ЕООД правото да го използва, възпроизвежда, записва, съхранява и разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставяне на стоките, предмет на тези Общи условия.
 6. С настоящото Потребителят декларира, че: (а) е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал като потребителско съдържание по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на договорно или друго законово основание (б) че разполагането на това съдържание на страниците на www.carhunters.bg и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на трети лица.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 1. Достъпът до стоките и услугите, предлагани от „Ви Ем Моторс“ ЕООД се осъществява чрез посещение на сайта carhunters.bg.
 2. При осъществяване на поръчка на платформата на сайта, Потребителят попълва заявка, в която въвеждат следната информация: собствено и фамилно име, адрес на електронна поща, адрес за доставка, телефонен номер и начин на плащане.
 3. За използването на уебсайта www.carhunters.bg, Потребителят се задължава да предоставя вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма за поръчка. „Ви Ем Моторс“ ЕООД не носи отговорност за некоректно попълнени от Потребителя данни при последващото обработване и изпълнение на заявката.
 4. За успешно осъществена поръчка Потребителят получава електронни съобщения (по е-mail) с изрично потвърждение на поръчката, както и фактура за направената поръчка.
 5. С оглед сигурността и защитата на своите потребители, „Ви Ем Моторс“ ЕООД уведомява родителите, че предлаганите продукти са предназначени за масовата аудитория. В този смисъл изцяло отговорност на родителите е определянето на подходящите продукти за ползване от страна на техните деца. Лица под 18 годишна възраст не могат да бъдат Потребители или Клиенти на сайта.
 6. „Ви Ем Моторс“ ЕООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради изчерпване на продуктите, включително невъзможност за използване на сайта поради технически проблеми, профилактика и др.
 7. „Ви Ем Моторс“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 1. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва: име, e-mail адрес, адрес за кореспонденция, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същият предоставя доброволно при закупуването на стоки чрез сайта на Дружеството.
 2. „Ви Ем Моторс“ ЕООД, в качеството си на Администратор на лични данни, гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условия, посочени в тези Общи условия.
 3. Съгласно Европейския Регламент /ЕС/ 2016/679 – GDPR за защита наличните данни, който влезе в сила на 25.05.2018 год., Потребителят, в качеството си на Субект на лични данни, има следните права: на достъп до личните си данни; на коригиране (ако данните са неточни); на изтриване (право „да бъде забравен“); на ограничаване на обработването; на преносимост на личните му данни между отделни администратори; на възражение срещу обработването на личните му данни; на жалба до надзорен орган; да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработ-ване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него като субект на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен; на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му на субект на данни са били нарушени. В случай на промяна в регистрационните данни, Потребителят следва да ги актуализира своевременно, в противен случай „Ви Ем Моторс“ ЕООД не носи отговорност за реализиране на поръчка при условията на непоправените или неактуализираните регистрационни данни.
 4. Потребител, който се е записал (абонирал) по електронен път посредством e-mail, за да получава намаление, известия с промоции и новини от „Ви Ем Моторс“ЕООД, се съгласява личните му данни (е-mail) да бъдат обработвани от сайта, по електронен път и при необходимост от помощ – от оторизиран служител на Дружеството.
 5. Потребител, който е осъществил поръчка на сайта и е сключил Договор за продажба с Дружеството, се нарича и „Клиент“. Той изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от сайта, по електронен път, при доставка на поръчани стоки или услуги, и при необходимост от помощ – от оторизиран служител на „Ви Ем Моторс“ ЕООД.
 6. При спазване на действащото законодателство и клаузите на тези Общи условия, „Ви Ем Моторс“ ЕООД може да използва личните данни на Потребител/Клиент единствено и само за целта, за която те са предоставени. Всякакви други цели, за които могат да се използват данните, ще бъдат съобразени със законодателството, приложи-мите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. Дружеството изрично уведомява, че предоставените от Потребителя лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.
 7. „Ви Ем Моторс“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите си на трети лица за рекламни и промоционални цели, освен в случаите когато е получило доброволно изричното писмено съгласие на Потребителя/Клиента. Дружеството има право да разкрива лични данни, в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и на доставчици и производители, ангажирани с доставката на поръчаните стоки и услуги до Клиента. В тези случаи информацията се предоставя по силата на закона – единствено и само за целта, за която са предоставени.

8. Достъпът и ползването от потребителите на социалните мрежи – Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube,           Linkedin и др. изискват отделна регистрация и приемане на общите условия на съответните интернет страници и „Ви Ем Моторс“ ЕООД не носи отговорност за защита на личните данни при приемане условията на тези сайтове.

VI. ЦЕНИ

 1. „Ви Ем Моторс“ ЕООД има право да обявява намаления от цените на предлаганите стоки и услуги за определен период, като това ще бъде обозначено по следния начин: чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана; или чрез думите „нова цена“ и „стара цена“, „разпродажба“, „намаление“ последвани от съответните суми; или  чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.
 2. Извън намаленията по т. 1 от настоящия раздел, „Ви Ем Моторс“ ЕООД има правото да променя цените по собствена инициатива в случаите, когато е налице нова цена на съответен продукт, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.
 3. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта към момента, в който е завършена поръчката, независимо дали тази цена е по-ниска или по-висока от променената впоследствие.

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Услугите и продуктите, предоставяни от „Ви Ем Моторс“ ЕООД следва да бъдат заплащани единствено и само по банков път на посочена от Дружеството сметка.

VIII. ДОСТАВКА

 1. „Ви Ем Моторс“ ЕООД взаимодейства с различни Доставчици/Производители и съвместно с тях организира доставката на предлаганите стоки, както на територията на Република България (страната), така и в чужбина. Доставката на тези стоки се извършва от логистични фирми и фирми за куриерски услуги.
 2. Доставката на територията на Република България (страната) се извършва чрез фирма за куриерски услуги и се реализира в рамките на 10 /десет/ до 28 /двадесет и осем/ работни дни.
 3. Доставките  в чужбина се извършват чрез пощенски услуги и се реализират в срок от 10 /десет/ до 60 /шейсет/ работни дни, в зависимост от конкретната дестинация.
 4. Цената на доставките, цитирани в предходната точка от този раздел, се изчислява спрямо общия обем на поръчката и съгласно установените цени на съответната фирма за куриерски услуги. Доставката на всяка стока, закупена от сайта е за сметка на Потребителя. Всякакви други разходи, свързани със задържане на стоката на граница, заплащане на митнически такси и т.н.
 5. Всякакви други разходи, свързани със задържане на стоките на граница, заплащане на митнически такси и т.н. са за сметка на Потребителя.
 6. „Ви Ем Моторс“ ЕООД си запазва правото да променя лицето, извършващо доставката, без да предупреждава предварително Клиента и без с това да променя цената, срока, както и начина на доставка.
 7. В случай, че Клиентът не може бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. В случай, че Клиентът потвърди отново направената заявка, започва да тече съответно нов срок за доставка на поръчаната стока, считано от момента на направеното потвърждение.

IX. ДРУГИ

 1. „Ви Ем Моторс“ ЕООД има право да променя технологията и дизайна на сайта и предоставяните стоки и услуги в него без предварително известяване.
 2. „Ви Ем Моторс“ ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения – покани за покупка, свързани с нови стоки и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
 3. 3. „Ви Ем Моторс“ ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят/Клиентът не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия.

X. ОТГОВОРНОСТ

 1. „Ви Ем Моторс“ ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
 2. Всякакъв тип информация, предоставена на сайта, изразяваща се в съвети, насоки и препоръки, засягащи и късаещи здравето на потребителите, не следва да се тълкува като „лекарска препоръка“ или „медицински съвет“. Дружеството не потвърждава, не декларира, не гарантира, и не носи отговорност за пълнотата и точността на информацията, съдържаща се на този уебсайт www.carhunters.bg или на сайтове, свързани с този уебсайт. В никакъв случай Дружеството, негови партньори или служители, не носят отговорност за каквито и да било щети (включително, но не само, щети от пропуснати ползи, прекъсване на информация, нараняване или смърт), причинени от използването или невъзможността да се използват материалите, предоставени от „Ви Ем Моторс“ЕООД, дори ако Дружеството е разполагало с подобна информация.
 3. „Ви Ем Моторс“ ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
 4. „Ви Ем Моторс“ ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на своя уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Дружеството може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
 5. „Ви Ем Моторс“ ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от потребителски компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.
 6. „Ви Ем Моторс“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа на потребителите до ползването на уебсайта.

XI. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА. БИСКВИТКИ.

 1. Възможно е конкретно съдържание, продукти и услуги, предоставяни чрез сайта на „Ви Ем Моторс“ ЕООД да съдържат материали от трети лица. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове управлявани от трети лица, които са собственост или се оперират от трети лица, не от „Ви Ем Моторс“ ЕООД. Тези връзки са предоста-вени само за Ваше удобство. Дружеството няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Потребителят е отговорен за запознаването си с Общите условия и политики на тези сайтове, преди да се възползва от техните услуги. При възникване на, обвинения или въпроси от страна на Потребителя, то следва те да бъдат насочени към съответните трети лица.
 2. Бисквитки – файловете “Бисквитки” са компютърни данни и по-специално – текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на Потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на Потребителя и правилното показване на уеб страницата, предназ-начена за неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер.

За какво се използват файловете Cookies “Бисквитки”?

“Бисквитките” се съдържат в HTTP протокола, използван за свързване на интернет сървъра с браузъра. Състои се от: ключа, дефиниращ името на стойностите, стойнос-тите и жизнения цикъл, след който браузърът трябва да премахне бисквитката. Техните функции са стандартни, предназначени за настройки на браузъра. “Бисквитките” се използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на потребителя и да се увеличи използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтове.

Какви файлове Cookies “Бисквитки” използваме ние?

Има два стандартни вида файлове с “Бисквитки” – „сесийни“ и „постоянни“. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузърa на Потребителя). „Постоянните“ файлове остават на устройството на Потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете с “Бисквитки” или докато не бъдат ръчно изтрити от Потребителя. Файловете с “Бисквитки”, използвани от сътрудниците на оператора на уебсайта и потребителите му, са регламентирани от тяхна собствена Политика за поверителност.

Политика за поверителност и ползване файлове cookies “Бисквитки”

Когато Потребителят използва сайта www.carhunters.bg, “Бисквитките” се използват, за да се идентифицира браузъра или потребителското устройство – “Бисквитките” събират различни видове информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на Потребителя). Въпреки това, някои информации, в зависимост от тяхното съдържание и използване, може да се свържат с определено лице и да се считат за лични данни. По отношение на Политиката на сайта www.carhunters.bg, данните са криптирани, което прави невъзможно предотвра-тяването на неоторизиран достъп до тях.

Профилиране

Използвайки технологията на “Бисквитките” на сайта www.carhunters.bg, може да се научи за предпочитанията на потребителите, като например чрез анализирането на това колко често те посещават уебсайт или какви продукти гледат най-много. Анализът на онлайн поведението помага на Дружеството да разбере по-добре навиците и очакванията на потребителите и да се адаптира към техните потребности и интереси. Благодарение на тази технология на Потребителя може да се представи реклама, предназначена специално за него и от наличните оферти да се представят онези предложения или промоции, които отговарят най-добре на нуждите на Потребителя и които не са достъпни за други хора.

Отказът от страна на Потребителя от “Бисквитки”, не означава, че Потребителят няма да получава каквито и да било реклами, когато използва сайта или други сайтове – в този случай Потребителят продължава да получава същото количество реклами, без обаче те да са свързани с настоящата му активност.

Информацията, събирана и съхранявана в “Бисквитките”, може да се съхранява след изтриването на сесията на браузъра, което позволява например те да бъдат използвани при последващи посещения на потребителя.

Пренасочване

Въз основа на “Бисквитките” „Ви Ем Моторс“ ЕООД използва технология, позволяваща достигането до потребители, които преди това са посещавали сайта www.carhunters.bg, но са посещавали други сходни уебсайтове, такива, които принадлежат на дружества, работещи с нашите сътрудници.

Липсата на връзка между рекламата, представена на Потребителя и неговите интереси и потребност може да има отрицателни последици за него. Счита се, че е по-атрактивно и практично за Потребителя да получи съобщението, което съответства на неговите интереси и трябва да се установи в резултат на анализа на предходното му поведение, базирано на технологията на “Бисквитките”. Затова Дружеството има интерес да следва рекламно съдържание на Потребителя при използването на различни уебсайтове – за да му бъде предоставено рекламно съдържание, адаптирано към предходната му интернет активност.

Файлове Cookies на трети лица (Third-Party Cookies)

“Бисквитките”, които се използват от www.carhunters.bg са насочени преди всичко към оптимизиране на услугите към потребителите, когато използват сайта на Дружеството. Въпреки това, Дружеството сътрудничи с други дружества в рамките на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на Потребителя, прихваща “Бисквитки” от лица, провеждащи такива маркетингови дейности.

“Бисквитките”, изпратени от тези лица, имат за цел да подобрят ефективността на представянето на Потребителя на реклами, които съответстват на неговата онлайн активност – трети лица предоставят рекламно съдържание на потребители.

Ето защо, докато сайта се посещава, “Бисквитките” от сътрудници на „Ви Ем Моторс“ ЕООД, също се записват. По този начин се събира адекватна информация за продукти, които се разглеждат или купуват.

Премахване или блокиране на файлове Cookies “Бисквитки”

Потрбителят може да управлява използването на “Бисквитки” от своя страна посредством настройките на www.carhunters.bg или на неговия уеб браузър.

По подразбиране, интернет браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство на Потребителя, свързано към мрежата, позволява включването на определените видове “Бисквитки” на това устройство. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират използването на “Бисквитки” в настройките на уеб браузъра или да уведомяват за всеки техен трансфер към устройството на Потребителя. Така даденото съгласие относно използването на тази технология може да се изменя или отменя по всяко време (блокирайки запазването на “Бисквитки” в бъдеще).

Възможно е също така да бъдат блокирани “Бисквитките” на трети лица с едновремен-ното приемане на “Бисквитки”, които идват директно от www.carhunters.bg.

Подробна информация за възможностите и начините на работа с “Бисквитки” и как те могат да бъдат деактивирани, е налична в настройките на софтуера (уеб браузъра) или тук: https://www.allaboutcookies.org/.

Ограничаването на използването на “Бисквитки” може да засегне някои функционал-ности, достъпни на уебсайта.

Нека Потребителя обърне внимание, че отказът от “Бисквитки” ще се приложи само към конкретен уеб браузър. Това означава, че същите действия ще трябва да бъдат предприети за всеки друг браузър, използван на същото или друго устройство.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 2. Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и/или по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
 3. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в сайта на „Ви Ем Моторс“ ЕООД, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия на „Ви Ем Моторс“ ЕООД влизат в сила от датата на публикуването им и са достъпни на официалния сайт на Дружеството на следния уеб адрес: www.carhunters.bg